Новое о капельном орошении - Компания *РОСТА* - РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ ПОЛИВА
РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                        
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ ПОЛИВА
  • Russian
  • Ukrainian
 +38 (0619) 43-60-28, 43-11-77              
Средства механизации Оборудование для мотоблоков Техника для тракторов Фильтры и фильтростанции Продукция AZUD
Песчано-гравийные фильтры

Новинки производства

НПК «РОСТА» начала производство песчано-гравийных фильтров с автоматической промывкой ФГА-80 и 100

Фильтр гравийный горизонтальный предназначен для предварительной фильтрации воды при капельном поливе от механических примесей и микроводорослей при ее заборе из поверхностных источников. Подробнее...

Торжественное открытие развлекательно-оздоровительного центра «Дворик РОСТА»

В субботу 17 июля состоится торжественное открытие развлекательно-оздоровительного центра «Дворик РОСТА». Подробнее...

Дезинфицирующая рамка ДР

Дезинфицирующая рамка Дезинфицирующая рамка  предназначена для обработки медицинского персонала, работающего в инфекционных отделениях больниц (госпиталей). Подробнее...

Калибратор зубков чеснока с автоматическим приводом КЗЧА-4

Калибратор зубков чеснока с автоматическим приводом КЗЧА-4 Калибратор используется для калибровки зубков чеснока, «однозубки», посадочного материала луковичных культур и других соразмерных с ними семян Подробнее...

В стрімкому русі ...

Не кожен з першого погляду змо­же розпізнати в цьому усміхне­ному чоловікові Академіка Ук­раїнської технологічної академії, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри сільськогосподарських машин ТДАТУ, генерального директора науково-виробничої компанії "РОСТА" Тарасенка Володимира Віталійовича.

    Уже понад двадцять років триває у Тав­рійському державному агротехнологіч­ному університеті його трудова діяль­ність. Народившись у родині службовців, як кажуть, "міський", він все своє свідоме життя присвятив сільському господарству

    Закінчивши в 1981 році Мелітопо­льський інститут механізації сільського господарства, дев'ять років працював на Одеській овочевій дослідній станції Все­союзного науково-дослідного інституту селекції та насінництва овочевих культур, де пройшов шлях від інженера-механіка до завідувача лабораторії механізації ово­чівництва, захистив кандидатську дисер­тацію. Ці непрості роки стали тим фунда­ментом, на якому зріс майбутній акаде­мік, бо за цей час за його участю на Одеській овочевій дослідній станції по лінії АГРОМАШ проводилися всі державні випробовування технологій та машин для збирання овочів. За розробку лінії гід­родинамічного сортування томатів за сту­пенем дозрілості у 1987 р. В.В. Тарасенку присуджено премію ЦК ЛКСМУ.

    Творча вдача вченого знайшла своє вті­лення і на посаді старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу МІМСГУ, де ним було створено науково-дослідну лабораторію овочезбиральних комплексів.

    У результаті проведення фундамен­тальних досліджень теоретичних основ робочих органів і машин для збирання і доробки овочів, системи плодовідділення та сепарації домішок у конструкціях зби­ральних машин було запатентовано при­строї і машини зі збирання та доопра­цювання овочів в Україні, Росії, Італії, Ні­меччині, Франції, Нідерландах, Америці. З успіхом пройшли систему випробувань комбайни ТАКИ-15, ТАКИ-18, низка інших овочевих машин, пристроїв, тех­нологій, які впроваджено у виробництво господарствами Запорізької, Херсон­ської, Одеської, Ростовської областей та Краснодарського краю. І як підсумок цієї плідної роботи - захист у 1989 році ди­сертації на здобуття вченого ступеня док­тора технічних наук

    А далі - своя наукова школа. З 1993 ро­ку керує групою студентів спеціалізації "Дослідження та випробування сільсько­господарської техніки", серед яких навча­лись і його майбутні аспіранти: Шепель ОМ, Деревенчук ОА, Подшивалов Г.В., Мас-ловський СА, Мітін В.Н., Золотарьов Р.Л.

    Володимир Віталійович постійно удо­сконалює свій досвід, розширює вироб­ництво. Нині він - генеральний директор науково-виробничої компанії "РОСГА", до складу якої входить три цехи з вироб­ництва сільськогосподарської техніки та робочих органів. На сьогоднішній день підприємство випускає близько 50 на­йменувань машин, які користуються великим попитом у фермерів і сільгоспви­робників.

    НВК "РОСГА" з 2003 року є філією ка­федри "Сільськогосподарські машини", а з 2010 - центром практичної підготовки, де щороку проходять практичну підго­товку студенти університету.

    Основними завданнями центру є:

    зміцнення зв'язків навчального закла­ду з виробництвом, що дає змогу значно поліпшити рівень практичної підготовки фахівців і дозволяє скоротити час адапта­ції випускників університету на вироб ництві, що сприяє підвищенню попиту випускників ТДАТУ на ринку праці;

    проведення підготовки фахівців на конкретне робоче місце або посаду і, від­ повідно, до вимог виробництва, з ураху­
ванням новітніх досягнень науки і техні­ки та сучасних технологій, максимальне наближення до умов майбутньої профе­сійної ДІЯЛЬНОСТІ;

    забезпечення ефективнішого проведення таких видів занять, як лабораторні, практичні роботи, екскурсії, дні практич­
ної підготовки, виробничі практики шляхом безпосередньої участі студентів у вирішенні науково-технічних і соціаль­но-економічних проблем, які виникають на підприємстві та в його підрозділах;

    залучення керівництва підприємства до участі у формуванні контингенту сту­дентів як на денну, так і заочну форму на­
вчання та для вирішення проблем пра­цевлаштування випускників;

    організація виконання курсового та дипломного проектування за реальною виробничої тематикою, на замовлення підприємства та залучення до проведен­ня консультацій провідних фахівців НВК "РОСТА";

    залучення підприємства до вирішен­ня проблеми поліпшення стану та онов­лення матеріально-технічної бази універ­
ситету з метою наближення її до су­часних вимог.

    Наслідком такої активної співпраці Тав­рійського державного агротехнологічно­го університету та науково-виробничою компанії "РОСТА" є те, що серед керівни­ків компанії, які у свій час мали можли­вість проходити практичну підготовку на її базі тепер є: Золотарьов РЛ. - директор агротехнологічного департаменту НВК "РОСТА"; Хомицька Н.М. - директор департаменту міжнародних відносин; Лиходід О.М. - директор відділу мар кетингу; Ткачук А.С. - головний бухгал­тер; Демидович Т.М. - заступник голов­ного бухгалтера; Куцаков МА - директор виробничого департаменту; Коломієць СО. - головний технолог, Токар В.О. - голов­ний конструктор; Чепелюк Е.В. - голов­ний енергетик; Швецов І.О. - інженер-технолог.

    А це тому, що професор Тарасенко В.В. розуміє, що в сучасних умовах ринкової економіки успіхів може досягти лише той, хто готовий до змін, комунікабель­ний, ініціативний, працелюбний. Над цим і працює.

 

Інформаційний вісник "Освіта аграрна"

 
 
 
 

Rambler's Top100